Disclaimer

Inleiding 

A. Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

B. Ook willen we duidelijk stellen dat alle door ons getoonde producten GEEN geneesmiddelen zijn, maar voedingssupplementen. De door ons gevoerde producten zijn overal vrij verkrijgbaar, met de aanduiding voedingssupplementen.
Deze supplementen zijn geschikt voor het ondersteunen van het natuurlijk herstellend vermogen van ons lichaam.
En niet ter vervanging van middelen, voorgeschreven door een arts.

Dekurkumaspecialist behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

 • Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.B. De Kurkumaspecialist doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website, de kurkumaspecialist,  niet is geëvalueerd door medische deskundigen.
  Geen van deze informatie dient te worden opgevat als medisch advies. Wij zijn geen arts, en pretenderen dit ook niet te zijn.  Raadpleeg daarom altijd een medisch gespecialiseerde /gekwalificeerde arts met kennis van natuurlijke supplementen voor aanvang van gebruik van supplementen/natuurvoeding en/of voedingsadviezen.

  Wij bieden deze voedingssupplementen aan, en geen geneesmiddelen.

  NOGMAALS : Ook willen we duidelijk stellen dat alle door ons getoonde producten GEEN geneesmiddelen zijn, maar voedingssupplementen. De door ons gevoerde producten zijn overal vrij verkrijgbaar, met de aanduiding voedingssupplementen.

  Deze supplementen zijn geschikt voor het ondersteunen van het natuurlijk herstellend vermogen van ons lichaam.

  En niet ter vervanging van de middelen/medicatie, voorgeschreven door een arts. Daarom is onze webshop ook ingeschreven als een “webshop voor voedingssupplementen”. En geen webshop met geneesmiddelen, daarvoor dient u een arts te raadplegen. Wij zijn geen artsen. En pretenderen dit ook niet te zijn.

 • Bij verstrekken van alle op deze site vermelde informatie beroepen wij ons op het ons ook toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in ARTIKEL 10 LID 1 van het Europees verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_meningsuiting

 

Algemeen 

 1. DEKURKUMASPECIALIST (Kamer van Koophandel 22042704), hierna te noemen DEKURKUMASPECIALIST, verleent u hierbij toegang tot deze website, verder: de ‘Website’. Door deze website te bezoeken, een product bij ons aan te schaffen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

 1. De inhoud van de Website en in de mailing getoonde informatie wordt door DEKURKUMASPECIALIST met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de mailing wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
 2. DEKURKUMASPECIALIST verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Alle informatie die deze website en bijbehorende producten verschaft zijn enkel voor entertainment doeleinden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij jou als bezoeker/klant. Raadpleeg bij informatie en advies rondom voeding, gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen altijd eerst een (huis)arts.
 3. DEKURKUMASPECIALIST garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. DEKURKUMASPECIALIST wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. DEKURKUMASPECIALIST is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de mailing die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Informatie van derden, producten en diensten

 1. Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de mailing leiden naar websites buiten het domein van DEKURKUMASPECIALIST, welke geen eigendom zijn van DEKURKUMASPECIALIST, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat je de Website van DEKURKUMASPECIALIST. Hoewel DEKURKUMASPECIALIST uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan DEKURKUMASPECIALIST niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Wanneer DEKURKUMASPECIALIST links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door DEKURKUMASPECIALIST worden aanbevolen. DEKURKUMASPECIALIST aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DEKURKUMASPECIALIST niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. DEKURKUMASPECIALIST is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging door DEKURKUMASPECIALIST van die bestanden in.

Informatie gebruiken

 1. DEKURKUMASPECIALIST behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, andere objecten en de inhoud van producten en diensten). Het is niet toegestaan informatie op deze website  te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEKURKUMASPECIALIST of de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de Website alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of immateriële schade te berokkenen.
 2. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit deze Website verzendt.

Wijzigingen

 1. DEKURKUMASPECIALIST behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

 1. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Melding kwetsbaarheid

 1. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Email

 1. DEKURKUMASPECIALIST wijst u erop dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.
 2. DEKURKUMASPECIALIST acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht DEKURKUMASPECIALIST van u dat u een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.
 3. DEKURKUMASPECIALIST benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. DEKURKUMASPECIALIST gaat er vanuit dat u als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.
 4. Bij de aankoop van een product gaat u ermee akkoord dat u na aankoop uw naam en e-mailadres invult om het product te kunnen downloaden en/of te kunnen bekijken (bij de nieuwste producten gaat dit automatisch en vindt de aanmelding plaats met de gegevens van de aankoop) en de mailing te ontvangen. Een mailing op de klantenlijsten wordt enkele keren per week verstuurd welke informatie bevat die gerelateerd is aan het product. Bij een lancering of aanbieding van een nieuw product kan het aantal wekelijks mails tijdelijk meer zijn.
 5. Tijdelijke aanbiedingen, acties en of speciale vakantie aanbiedingen zijn niet voor herhaling vatbaar, en kunnen ‘snelheids fouten in de aanbieding’  bevatten. Omdat deze maximaal 3 a 4 weken ‘online’ staan, distantiëren  wij ons van iedere gemaakte fout, en zullen deze (na rapportage en excuses onzerzijds) offline gezet worden. Zonder enige vorm van claim van welke aard dan ook, een dergelijke claim is niet mogelijk. En wordt hierbij afgewezen en verworpen.
 6. Hierbij blijft, nogmaals, de aanduiding geldig dat we willen duidelijk stellen dat alle door ons getoonde producten GEEN geneesmiddelen zijn, maar voedingssupplementen. De door ons gevoerde producten zijn overal vrij verkrijgbaar, met de aanduiding voedingssupplementen.
  Deze supplementen zijn geschikt voor het ondersteunen van het natuurlijk herstellend vermogen van ons lichaam.
  En niet ter vervanging van de middelen/medicatie, voorgeschreven door een arts. Daarom is onze webshop ook ingeschreven als een “webshop voor voedingssupplementen”. En geen webshop met geneesmiddelen, daarvoor dient u een arts te raadplegen. Wij zijn geen artsen. En pretenderen dit ook niet te zijn.

 

De Kurkumaspecialist

Geschreven op de dag van oprichting van deze webshop Dekurkumaspecialist. 2012

Translate »